[1]
Đặng V. Liệt, “Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long”, Sci. Earth, vol. 28, no. 1, pp. 92–95, Mar. 2018.