[1]
L. T. Sơn, “Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 1, pp. 51–60, Mar. 2018.