[1]
V. T. Sơn, “Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam và Ấn Độ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 1, pp. 43–50, Mar. 2018.