[1]
P. H. Lân, “Các yêu cầu đối với số liệu GPS, số liệu thủy chuẩn và số liệu trọng lực trong đo cao GPS”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 29, no. 4, pp. 350–354, May 2014.