[1]
N. X. Khiển and T. T. Văn, “Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 29, no. 3, pp. 284–287, May 2007.