[1]
H. Q. Hải, “Biến động lòng sông Đồng Nam do hoạt động khai thác cát”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 29, no. 3, pp. 261–266, May 2007.