[1]
V. T. Sơn, L. V. Hùng, and H. T. Lan, “Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 29, no. 3, pp. 201–207, May 2007.