[1]
V. V. Vấn, “Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 29, no. 2, pp. 154–160, May 2007.