[1]
L. Đức An, L. H. Anh, U. Đình Khanh, V. Thịnh, T. P. Tuấn, and N. N. Thanh, “Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)”, Sci. Earth, vol. 29, no. 2, pp. 97–103, May 2007.