[1]
L. T. P. Lan, B. B. Ellwood, and T. H. Phương, “Xác định ranh giới F/F trên các hệ tầng đá vôi tại xóm Nha, Quảng Bình bằng phương pháp MSEC”, Sci. Earth, vol. 29, no. 1, pp. 30–37, May 2007.