[1]
M. T. Tân and P. T. Trịnh, “Nghiên cứu biến động bờ biển Thừa Thiên - Huế bằng viễn thám”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 29, no. 1, pp. 18–29, May 2007.