[1]
M. V. Lạc, “Phân loại một số giống loài Rotalid phổ biến trong trầm tích Kainozoi ở Việt Nam và các vùng kế cận”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 4, pp. 349–355, Dec. 2004.