[1]
N. N. Khôi, “Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng kiểu mỏ Corindon trong đá hoa Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 4, pp. 333–342, Dec. 2004.