[1]
T. Nghi, H. A. Khiển, Đỗ V. Long, N. T. Lan, and Đinh X. Thành, “Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý trong mối quan hệ với pha biển tiến Flandrian khu vực Đồng bằng Sông Hồng”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 4, pp. 313–318, Dec. 2004.