[1]
M. T. Nhuận, N. T. H. Huế, N. H. Hà, Đỗ M. Đức, and T. Đăng Quy, “Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 3, pp. 233–235, Sep. 2004.