[1]
N. V. Toán and L. K. Bảng, “Chỉ tiêu ‘nhiệt lượng giới hạn’ và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 2, pp. 188–190, Jul. 2004.