[1]
L. T. Sơn, “Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 2, pp. 112–121, Jul. 2004.