[1]
V. Q. Hải, T. Đình Tô, and D. C. Công, “Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS trên WGS-84”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 1, pp. 76–81, Mar. 2004.