[1]
T. T. M. Thành, N. Đình Xuyên, and H. T. Phố, “Bản đồ gia tốc dao động nền khu vực Việt Nam và lân cận”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 26, no. 1, pp. 60–69, Mar. 2004.