[1]
L. Đức An, “Bàn về quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 1, pp. 93–95, Feb. 2018.