[1]
N. V. Bình, “Bước đầu nghiên cứu và phân chia các vùng quặng nội sinh ở Đông Bắc”, TCCKHVTD, vol. 25, no. 1, pp. 86–92, Feb. 2018.