[1]
H. T. Lan, “Biến thiên ngày đêm của lớp điện lý F tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 1, pp. 73–77, Feb. 2018.