[1]
B. Ấn Niên and T. Q. Hùng, “Các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối nhô Kon Tum”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 1, pp. 39–47, Feb. 2018.