[1]
C. Đình Triều, “Đăc trưng động đất vùng chấn tâm Tuần Giáo 1983”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 1, pp. 9–14, Feb. 2018.