[1]
N. L. Dân and V. T. Lan, “Khai thác nguồn nước mặt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 4, pp. 322–326, Dec. 2003.