[1]
N. Đình Dương, “Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 4, pp. 314–321, Dec. 2003.