[1]
L. H. Anh and T. P. Tuấn, “Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 4, pp. 309–313, Dec. 2003.