[1]
T. Cánh, “Về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu địa động lực”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 4, pp. 373–378, Dec. 2002.