[1]
V. V. Vấn and T. H. Lam, “Các đá phun trào - xâm nhập J3-K1 Nam Trung Bộ và nguồn gốc thành tạo của chúng”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 4, pp. 302–330, Dec. 2002.