[1]
V. Đức Chương, N. T. Thôn, T. V. Thắng, L. T. Việt, P. D. Linh, and V. Đức Tùng, “Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 3, pp. 280–281, May 2002.