[1]
C. Đình Triều and P. H. Long, “Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 3, pp. 261–272, May 2002.