[1]
N. V. Toán and L. K. Bảng, “Sử dụng than bùn trong nông nghiệp và phương pháp đánh giá mỏ than bùn theo tiêu chuẩn ‘Trữ lượng giới hạn’”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 3, pp. 244–247, May 2002.