[1]
P. T. Hương, “Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 2, pp. 155–163, May 2002.