[1]
T. T. M. Thành, “Áp dụng các công thức tính dao động nền ở Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 2, pp. 138–145, May 2002.