[1]
Đinh V. Thuận, N. Địch Dỹ, Đỗ V. Tự, and N. Q. Mạnh, “Biến động các bãi triều cửa sông và dao động mực nước biển ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 2, pp. 111–122, May 2002.