[1]
L. H. Minh, L. V. Hùng, and C. Đình Triều, “Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 1, pp. 67–80, May 2002.