[1]
H. T. M. Hằng and B. T. Vinh, “Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu tai biến dầu tràn”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 1, pp. 16–24, May 2002.