[1]
L. X. Tài, “Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 24, no. 1, pp. 10–15, May 2002.