[1]
T. V. Bắc, Đinh V. Toàn, and V. C. Hiếu, “Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 447–452, May 2001.