[1]
V. Q. Hải, T. Đình Tô, and D. C. Công, “Kinh nghiệm ứng dụng GPS trong nghiên cứu chuyển dịch Kiến tạo hiện đại”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 431–435, May 2001.