[1]
P. Q. Sơn and B. Đức Việt, “Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 423–430, May 2001.