[1]
B. V. Thơm, “Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ khe nứt cộng ứng)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 362–369, May 2001.