[1]
N. Đăng Túc and N. T. Yêm, “Biên độ và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng trong Kainozoi”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 344–353, May 2001.