[1]
H. Q. Vinh, G. Giuliani, and P. T. Trịnh, “Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 337–343, May 2001.