[1]
P. L. Anh, “Thạch luận nguồn gốc của Granit - cao nhôm tổ hợp Cà Ná”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 311–318, May 2001.