[1]
T. T. Hòa, N. T. Phượng, and P. L. Anh, “Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp siêu Mafic ở Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 4, pp. 289–299, May 2001.