[1]
M. V. Lạc and N. D. Tùng, “Những vấn đề trong nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước ta hiện nay”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 3, pp. 261–267, Sep. 2001.