[1]
B. V. Thơm, “Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 3, pp. 246–253, Sep. 2001.