[1]
T. V. Thắng and N. T. Dần, “Đặc điểm dập vỡ kiến tạo vỏ Trái Đất tỉnh Lai Châu và mối liên quan của chúng tới sự phát sinh lũ bùn đá”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 3, pp. 239–245, Sep. 2001.