[1]
M. P. Giang and N. D. Tùng, “Sự hình thành tính chất cơ lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 23, no. 2, pp. 185–189, Jun. 2001.